باغبانی و زراعت
 سم پاشی زمستانه درختان هلو وشلیل
جهت مبارزه با بیماری لب شتری درختان هلو وشلیل بهتر است سمپاشی درختان میوه بعداز خزان کامل برگها با قارچ کش نردکس با دوزه 2.5در هزار لیتر آب سم پاشی شود بطوری که تمام جوانه ها درخت سم پاشی شود. مرحله دوم سم پاشی با قارچ کش نردکس قبل از متورم شدن جوانه ها می باشد. ( معمولا دهم اسفند ماه هر سال ).

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در جمعه هفتم آذر 1393  |
 فروش نهال برای سال جاری
شرکت تعاونی نهال سبز ارس مغان برای سال جاری آمده ارایه نهالهای استاندارد و گواهی شده می باشد این شرکت با بیش از ربع قرن تجربه در امر تولید نهال علاوه بر تولید انواع نهال هسته دار و دانه دار در زمینه ارایه خدمات به باغداران پیش قدم بوده وخواهد بود. نهالهای موجود شرکت برای سال ۱۳۹۲ عبارتند از 1- شلیل سانگلو 2-شلیل ردگلد 3-انواع هلو 4-آلو شاولون میان رس و دیر رس کالیفرنیا 5-آلو استانلی 6-زرد آلو 7- گوجه سبز زود رس 8-سیب گران اسمیت آدرس نهالستان: پارس آباد مغان-پلیس راه سربند-5کیلومتر جاده اصلاندوز-نلفن تماس09144542443
|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در چهارشنبه هجدهم بهمن 1391  |
 هماهنگی رشد رویشی و زایشی
در یک گیاه میوه دهنده مانند سیب و هلو٬محصول نهایی حاصل هماهنگی میان رشدساختار رویشی ومیوه دهی وابسته آن است.تولید میوه به مدیریت عملیاتی بستگی دارد که مسیر توزیع منابعی ٬مانند کربوهیدرات ها٬ آب و هورمون ها در درون گیاه رامتاثر می کند.اقتصاد ما را به توجه به چگونگی واندازه گیری منابع به سمت رشد رویشی یازایشی در فصل رشد جاری ودر طولانی مدت وا می دارد.

هدف کلی مدیریت باغ٬تولید بیشینه وکاهش رشد چوب های نابارور است. در درون هر ترکیب پایه/پیوندک٬یک هماهنگی کنترل شده ژنتیکی بین رشد رویشی و زایشی وجود دارد.این هماهنگی٬رویارویی با تغییراتی به وسیله شرایط محیطی است. افزون براین هر چیزیکه ما به طورفیزیکی برای تغییر هماهنگی انجام می دهیم روی حالت رشد ونمو اثر خواهد داشت.

هدف از کشت باغ٬بهره وری از سود است.مدیریت عملیات اجرایی سبب تولید زود میوه بازار پسند می شود و باید به صورتی طراحی شود که تولیدبیشینه با هزینه کمینه در طول زندگی باغ انجام شود.جدا از داشت ومدیریت عملیات پاره ای از اصول اساسی تربیت وهرس در کاشت هر باغ مبتنی بر برخی از اصول زیست شناختی ورشد و میوه دهی است. با درک روشن از این اصول اساسی ٬باغدار به حالت بهتری از درک دلیل عملیات تربیت وهرس ونتایج به دست آمده از آن می رسد. به هر حال ٬تنها با آگاهی از اصول اساسی فرایندهای فیزیو لوژیکی درگیر در رشد و نمو بسنده است که می توانیم طراحی عملیات داشت را به گونه ای بهبود بخشیم که به طور موثری رشد ونمو ریشه و شاخساره را تنظیم کند.

چیرگی انتهایی ورشد

به طور ساده٬پتانسیل باروری یک درخت تابعی است از شمار کل جوانه های نمو کرده ودرصدی از این جوانه ها به گل تبدیل می شوند . به میزان زیادی ٬ این حالت رشدوگل دهی به وسیله پدیده ای به نام چیرگی انتهایی٬کنترل می شود .در عمل٬چیرگی انتها یی٬روند رشدو طول شاخساره انتها یی را تنظیم می کند. نقاط انتهایی با رشد سریع٬یا نواحی انتهایی شاخساره٬رشد را زیر چیرگی خود قرار می دهد و از این راه بر گسترش جوانه ها ی جانبی٬یا شاخساره زیر نواحی چیرگی تاثیر می گذارد. چیرگی انتهایی بر شمار شاخسارهای تشکیل شده از جوانه های جانبی ٬طول شاخساره های جانبی و زاویه شاخساره های جانبی نسبت به شاخه اصلی تاثیر می گذارد .شرایط چیرگی انتهایی توانمند در جهت رشد رویشی به بهای فدا کردن تولید جوانه گل انجام می گیرد.شدت چیرگی انتهایی از یک گونه نسبت به گونه دیگر گیاه و همین صورت بین ارقام در یک گونه٬متغیر است

اثر آرایش شاخه بر چیرگی انتهایی

آرایش یک شاخه در طول شاخه اصلی تا ثیر مهمی بر چیرگی انتهایی دارد. فیزیولوژی رشد یک شاخه به آرایش طبیعی آن بستگی دارد.مجموع رشد شاخساره در بخش پایانی شاخه های یک درخت سیب ٬ودر شاخه های به صورت عمودی بیشترین است .همان طور که آرایش شاخه به سمت حالت افقی گرایش می یابد٬شمار شاخسارهای نمو یافته درطول شاخه٬ افزایش می یابد٬درحالی که میانگین طول شاخساره کاهش می یابد. در شاخساره عمودی٬شاخساره های پر رشدی نزدیک به جوانه انتهایی با شمار اندکی شاخه های جانبی ایجاد شده یا سیخکها در فاصله دوری از نقاط رشد ایجاد می شوند. آرایش شاخه ها بازاویه۳۰تا ۶۰درجه از حالت عمودی٬رشدانتهایی وجانبی نزدیک به نقاط رشد کاسته میشود٬در حالی که شمار وطول رشد جانبی بادور شدن از نقاط رشد افزایش می یابد. 

هنگامی شاخه به حالت افقی ویا پیش ازحالت افقی خم شوند٬یا به صورت کمان درآیند وبه سمت زمین سرازیر شوند٬چیرگی انتهایی برای مدتی از بین می رود جوانه های جانبی درطول بالا ترین سطح شاخه یا بالاترین بخش خمیدگی نمو خواهد کرد.ممکن است نرک های پر رشد وبه سمت بالا ایجاد شود. همگام با نمو آنها نرک ها دو مرتبه چیرگی انتهایی توانمند ایجاد میکنند ورشد رویشی به صورت شاخه هایی با حالت رشد عمودی خواهد بود.

تعادل بین رشد رویشی و تولید جوانه گل٬اساس توزیع شاخه ها و حالت گیری آنها است.پاسخ نسبت به رقم٬پایه٬عمر درخت٬میزان شاخه گستری وزمان شاخه گستر ی متفاوت است.اگر پایه پیوندک زمان رسیدن پایه گل دهی را کوتاه کند٬پخش کردن شاخه ها به مقدار زیاد ممکن است به افزایش گل دهی بینجامد وشاخه به اندازه کافی رشد نکند.در حالی که در ارقام پر رشد باز کردن شاخه ها میتواند گل دهی را به دلیل ایجاد نرک های زیاد٬به  شدت کاهش دهد.زمان پخش کردن شاخه ها یا شکل گیری در پاسخ درخت موثر است .

شاخه گستری شاخه ها در اواخر فصل پس از ایست رشد٬آثار اندکی برشد رویشی در آن فصل خواهد داشت.بر عکس٬شاخه گستری شدید شاخه ها در فصل رکود پیش از آغاز رشد به ایجاد شاخه های انتها یی با رشد ضعیف می انجامد وبه طور گسترده نرک ها نمو میکنند. ارقام در پاسخ به شاخه گستری شاخه ها٬واکنش متفاوتی از خود نشان می دهند.برای مثال٬ارقام پر سیخک سیب قرمز دلیشس٬هنگامی که شاخه های اصلی با زاویه پیش از۶۰درجه شکل بگیرند٬به ایجاد نرک های زیادی گرایش داشته٬در حالی که ارقام خوب شاخه گستر به این کار گرایش ندارند. 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در شنبه یکم بهمن 1390  |
 گردو
معرفی گیاه

گردو٬ گیاهی از خانواده juglandaceae وجنس juglans است. این جنس دارا ی ۲۱گونه می باشد که همگی خزان دار ودارای میوه خوراکی هستند. برخی از این گونه ها از نظر چوب نیز با ارزش می باشند.مهمترین گونه از نظر میوه گرودی ایرانی (juglans regia)و مهمترین آنها از نظر چوب٬گردوی سیاه شرق آمریکا(j.nigra) است. سایر گونه ها به طور غیر مستقیم (به عنوان مثال به عنوان پایه) اهمیت اقتصادی دارند.

نیازهای آب وهوایی

به طور کلی درخت گردو خواهان آب و هوای مدیترانه ای است.نیاز سرمایی این گیاه ۸۰۰-۶۰۰ ساعت بین۵تا۱۰ درجه سانتیگراد در طی پاییز وزمستان می باشد.وجود دماهای زیر صفر ویخبندان در اوایل بهار سبب سرمازدگی شاخه ها ی جدید وبه خصوص گلها می شود. از نظر مقاومت به سرمای زمستان نیز  ارقام مختلف با هم متفاوتند٬ ولی عموما" دمای پایینتر از ۱۰-درجه سانتیگراد برای اکثر گونه ها و ارقام گردو مضر است.این در حالی است که برخی از ارقام روسیه و اکراین تا ۳۷-درجه سانتیگراد را نیز تحمل می کنند. دمای هوا در ماههای تابستان نبایداز  ۳۸درجه تجاوز نماید ویا خیلی خنک باشد٬زیرا دماهای بالا سبب آفتاب سوختگی پوست سبز وسیاه شدن مغز گردو میشوند ودما های پایین نیز سبب تولید میوه هایی می شود که مغز آنها به مقدار کمی پر شده است.درختان گردو معمولا" در ارتفاع ۷۰۰تا۲۵۰۰ متری از سطح دریا میوه های بهتری تولید می کنند.

خاک

 این درخت خاکهای عمیق (حدود ۱۲ متر عمق)٬شنی لومی ویا رسی لومی را ترجیح می دهد. اسیدیته مطلوب خاک برای آن بین ۸- ۵/۶ است وشوری خاک را حداکثر تا ۴ میلی موس برسانتیمتر تحمل می کند. رطوبت زیاد خاک سبب پوسیدگی ریشه وطوقه وریزش گلها و میوه ها می گردد واز آنجا که گردوها خیلی حساس به بیماریها ی ریشه اند٬زهکشی خاک برای این گیاه بسیار اهمیت دارد.

آبیاری

در صورت آبیاری غرقابی٬ برای رشد سالیانه٬ به حدود ۷-۵ هزار متر مکعب آب در هر هکتار نیاز دارد. آبیاری باید به طور مرتب در تابستان و حدود یک بار در هفته صورت گیرد ولیکن شرایط خاک باید به نحوی باشد که حالت آب گرفتگی و غرقابی پیدا نکند. در صورت استفاده از آبیاری قطره ای میزان نیاز آبی گردو در حدود ۴-۳ هزار متر مکعب میباشد که با درنظر داشتن این موضوع که از هر قطره چکان ۴ لیتر آب در ساعت خارج می شود می توان تعداد قطره چکان لازم را برحسب سن درخت وتعداد درخت در هکتار به آسانی محاسبه نمود.در شریط دیم٬ گردو به حداقل ۷۶۰ میلی متر بار ندگی سالانه نیاز دارد. از آنجایی که ۶-۵هفته پس از تشکیل میوه٬ حجم میوهبه حداکثر خود می رسد٬چنا نچه نیاز آبی درخت در این دوران کافی نباشد٬ میوه ها حجم نهایی مطلوب را بدست نخواهند آورد وکوچک می مانند. لذا تا مین آب کافی در طی تا بستان برای این درخت بسیار مهم است.   


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390  |
 قوانین تاثیرهرس_واکنش درختان نسبت به هرس
ما با انجام هرس دو هدف را دنبال می کنیم:

۱-کوتاه کردن شاخه ها باید سبب رویش شاخه های تازه گردد.

۲-هرس باید فقط در موردشاخه های زاید یا شاخه هایی که در وضعیت بدی در داخل تاج دارند٬صورت می گیرد.

هرس بیشتر روی شاخه های یکساله انجام می شود٬ولی آن را در موردشاخه های مسن تر نیز می توان بکار بست.بویژه وقتی که منظور از هرس جوان کردن درخت برای رویش شاخه های تازه باشد.تهویه داخل تاج وقطع تاج در هنگام تغییر پیوندنیز با هرس امکانپذیر است.پس از تغییرپیوند٬ رویش شاخه از پایه قدیمی دیگر مطلوب نیست و در اینجا هدف فقط انداختن تاج درخت وانجام پیوند تازه است.

قاعدۀ پو لاریته

واکنش درختان نسبت به اقدامات گوناگون در درجه نخست تابع قاعده ای کلی بنام پولاریته یا رشدبهتر جوانه انتهایی است.بر اساس این قاعده قدرت رویشی جوانه ای که در راس قراردارد٬همیشه بیشتر جوانه هاست.این جوانه می تواند در روی یک شاخه قایم و یا روی شاخه یکساله ای که زاویه ای کوچک با محور درخت دارد٬ قرار گرفته باشد. این قاعده علا وه بر محور درخت در مورد شاخه های جانبی آن نیز صدق می کند.وانگهی گستره این قاعده علاوه بر جوانه های یک شاخه ٬ جوانه های شاخه های مجاور نیز می شود.

با توجه به قاعده پولاریته لازم است که در فرم های تاج٬بخشها ی پایینی پهن تر از بخش های بالایی باشند.انشعا بات پایینی شاخه های اصلی نیز باید به همین نحو پهن تر از انشعا بات بالایی آن باشند. در غیر این صورت انشعا بات بالایی رشد فراوان کرده و بخشهای پایینی تاج نسبت به آنها کوچک می مانند. در این حالت در پایین تاج شاخه های ضعیف با برگها و میوه های ریز تولید می شود و حتی بعضی شاخه ها می خشکند با لخت شدن تدریجی پایین تاج٬ میوه فقط در قسمت های بالایی تشکیل میشود که ای امر با توجه به ضرورت کوتاه نگاه داشتن درخت ها که امروزه به خاطر تسهیل مراقبت وکاهش نیاز به نردبان می شود٬ در تضاد قرار می گیرد.

 

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390  |
 رابطه هرس با سرما
حساسیت درختان به سرما ممکن است با هرس زیادتر شود. ولی این موضوع فقط در زمستان های خیلی سخت ودر انواع و ارقام درختانی که به سرما حساسند٬ اهمیت دارد. جوانه ای که در مجاورت محل برش واقع شده ونیز قسمتهای کا ملا" نزدیک به سطح برش شاخه ها  وبازوها آسیب پذیرند.از آنجا که سردترین ماه سال در ایران معمولا"بهمن ماه است٬ لذا هرس درختان پس از این ماه تنها زمانی عملی است که تعدادشان محدود باشد.ولی در مقابل درختان را به ترتیبی هرس نمود که انواع وارقام حساس به سرما در ردیف آخر قرار. برای این منظورباید کار را از مقاوم ترین ارقام سیب به سرما شروع کرد٬ سپس به هرس گلابی ها ٬آلوها ودر دست آخر به هرس گیلاس وهلو پرداخت.ولی تجربه نشان داده است که هر قدر در انجام هرس بیشتر تا خیر شود٬ شاخه ها در دوره رویش کوتاه تر می مانند.

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390  |
 دوره های رشد درختان میوه
دوره های رشد درختان میوه:

درختان میوه در طول حیات خود پنج تا شش دوره رشد دارند که طّی آن هرس گردیده واز هرس تاثیر می پذیرند. این دوره ها عبارتند از:دوره جوانی٬ دوره افزایش باردهی٬ دوره باردهی کامل٬دوره کاهش باردهی ودوره کهولت که به مرگ درخت می انجامد و همچنین طول مدت هر یک از این دوره ها را می توان بوسیله هرس یا با انتخاب پایه های مختلف برای پیوند تغییر داد. باغداران و ودوستداران درخت مایلند که دوره های باردهی کامل هر چه زودتر شروع شده و مدت زیادی دوام یابد. بدین منظور باید با رفتار درختان در دوره های مختلف زندگی آنها آشناشد. به همین منظور: هرس فی نفسه هدف نبوده بلکه وسیله ای برای نیل به باروری عالی ومتعادل وتولید میو ه های مرغوب تر است.     

 

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در چهارشنبه هجدهم آبان 1390  |
 پیچدگی برگ هلو یا بیماری لب شتری
تاریخچه٬ انتشار و اهمیت

درایران بیماری از نواحی آذر بایجان٬ سواحل دریای خزر استانهای مرکزی- اصفهان- خراسان وزنجان وپارس آباد مغان گزارش شده است.

خسارت بیماری شامل پیچیدگی٬توررم وتغییر رنگ وریزش برگها و آلودگی جوانه هاوسر شاخه ها وسرانجام ضعف کلی درخت می باشد.در ختان جوان بیش از درختان پیر در برابر این بیماری حساس هستند.

نشانه های بیماری:

مشخص ترین علایم بیماری روی برگها ظاهر می شود بدین ترتیب که در بهار برگها پیچیده وپهنک در بعضی قسمتها متورم٬کلفت وبه رنگ سفید٬زرد ویا قرمز در می آید. بهمین جهت دراصطلاح بیماری لب شتری نامیده می شود. میوه ها نیزممکن است آلوده شود وقبل ازموعد مقرر بریزند. برگهای آلوده به بیماری زود ریخته وبرگهایی که بعدا" تشکیل میگردند سالم باقی می مانند.زمانی که برگهای آلوده به رنگ قرمز یا ارغوانی درآمدند تشکیل اسپور های قارچ عامل بیماری در سطح فوقانی شروع میشود وقارچ به صورت گرد خاکستری رنگی سطح برگ را می پوشاند ودر همین موقع برگهابه رنگ قهوه ای روشن درآمده وخزان می کند. این ریزش برگ بستگی به شرایط آب وهوایی دارد. به طوریکه در هوای گرم وخشک برگها زودتر میریزد.بروی پوست میوه های بزرگتر قسمتهایی تغییر رنگ یافته وچروکیدهای ظاهر میشود.

مبارزه با این بیماری:

پیچیدگی برگ هلو یکی از بیماریهای نسبتا" ضعیف در درختان هلو وشلیل میباشد .ولی درعین حال از نظر  اقتصادی زیان بسیاری به باغدار وارد میکند.و باصرف هزینه کم میتوان به سهولت علیه آن مبارزه نمود واگر عملیات سمپاشی به موقع وسموم مصرفی به طور صحیح انتخاب شود بیماری تا۹۸ درصد کنترل خواهد شد.

مراحل سمپاشی با ترکیبات مسی:

-مرحله اول سمپاشی باترکیبات مسی بعدازخزان برگها ۵ الی۷کیلو درهزارلیتر آب سمپاشی میشود.

-مرحله دوم سمپاشی با همان دز مرحله اول۲ الی ۳ هفته قبل از متورم شدن جوانه ها انجام مگیرد.

 

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در یکشنبه پانزدهم آبان 1390  |
 سم پاشی زمستانه درختان هلو وشلیل
جهت مبارزه با بیماری لب شتری درختان هلو وشلیل بهتر است سمپاشی درختان میوه بعداز خزان کامل برگها با قارچ کش نردکس با دوزه 2.5در هزار لیتر آب سم پاشی شود بطوری که تمام جوانه ها درخت سم پاشی شود. مرحله دوم سم پاشی با قارچ کش نردکس قبل از متورم شدن جوانه ها می باشد. ( معمولا دهم اسفند ماه هر سال ).

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در جمعه هفتم آذر 1393  |
 آغاز مدیریت باغ از ابتدای فصل رشد
هر بیماری و آفتی شرایط و مکان ویژه ای برای زمستان گذرانی دارد با توجه به این امر از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی ، موثرترین وخسارت ین روش مبارزه با آفات و بیماریهای تلقی می شود برای اینکار ابتدا قبل از شروع فصل رشد ( اواخر زمستان ) درز ها و پوسته های خشک شده بر روی تنه درختان با کاردک تمیز کنید تا سمپاشی بهتر نتیجه دهد.

 اصول صحیح سمپاشی

در بحث مبارزه با آفات و بیماریهای اصول صحیح سمپاشی می تواند در کاهش آفات و بیماریهای نقش اساسی ومهم را ایفا کند. بنابراین لازم است  با استفاده از سمپاشی مناسب و بخصوص لانسها ی دارای مه پاشی که بتواند قطراتی حدودا 50 تا 60 قطره در یک سانتی متر مربع روی برگ ها تنه و ساقه بخواباند ارجحیت دارند . بنابراین لازم است سموم را بصورت قطرات ریز روی درختان قرار داد واز شستشوی درختان که علاوه بر تاثیر کم بر روی آفات و امراض موجب هدر رفتن محلول سم میشوند خودداری کرد. در سمپاشی دارای مخزن بزرگتر بایستی بهم زن تعبیه شود بخصوص در استفاده از سموم پودر و تابل امکان ته نشینی وجود دارد .

|+| نوشته شده توسط سیامک سپهری در جمعه بیست و یکم شهریور 1393  |
 
 
 
بالا